การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2564

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2564 ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้อยู่ในมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)