การอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น

การอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ : กิจกรรมนี้อยู่ในมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)