องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จัดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 (Covid-19) ทั้งสำนักงาน หลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่

                 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้จัดตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับพนักงาน ทุกท่านภายในองค์การสุราฯ (100%) หลังจากที่มีการหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ และพนักงานมีการเดินทางกลับบ้านไปต่างจังหวัดหรือทำกิจกรรมสันทนาการอื่น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในองค์การสุราฯ พบว่า ผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทุกคนเป็น “ลบ” (ไม่ติดเชื้อ)


หมายเหตุ : กิจกรรมนี้อยู่ในมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)