คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าตรวจราชการที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

                    นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตรวจราชการ ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัด ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยได้ร่วมประชุมและมอบหมายนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการองค์การสุรา นายสัญชัย ชาสมบัติ คณะผู้บริหารและพนักงาน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 3.ด้านดำเนินการธุรกิจแอลกอฮอล์  รวมถึงการตระหนักให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจองค์การสุราฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน