ประชุมเพื่อหารือตามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจในด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจระหว่าง องค์การสุราฯ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

                      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นำโดย นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสุรา ได้รับเกียรติการต้อนรับจาก นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหารพนักงาน อ.ส.ค. ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือตามบันทึกข้อตกลง ครั้งที่ 1/2564 ตามที่องค์การสุราฯ กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มีบันทึกขอตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจในด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ เพื่อเป็นการสนองตอบ ต่อความต้องการภายในรายละประเทศและขยายตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ในการนี้ องค์การสุราฯ จึงขอเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ณ ห้องประชุม Welcome hall และ MILKLAND สาขาแรก สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี