พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ของโครงการระบบมาตรวิทยาเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์

                      พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ของโครงการระบบมาตรวิทยาเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์ จัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา ณ ห้องประชุม 206 อาคารมาตรธำรง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยมี นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสุรา องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
เป็นผู้ลงนามในสัญญาความร่วมมือ