องค์การสุรา กรมสรรพามิตได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

                 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมเครือข่าย ITA และ ศปท. รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยองค์การสุรา กรมสรรพามิตได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ