ประชุม "การจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจให้ก่อเกิดการทุจริต"

                  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว.โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) จึงได้จัดทำกิจกรรมต่อต้านการทุจริตโดยให้ผู้บริหารและพนักงานองค์การสุราทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตในทุก ๆ ด้าน คณะทำงานได้จัดประชุม "การจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจให้ก่อเกิดการทุจริต" โดยให้ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์และชี้แจ้งให้บุคลากรขององค์การสุราในสังกัดทราบ