บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL)

           เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และอาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในโครงการ “สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่” เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ องค์การสุราฯ บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด โดยคุณปารเมษฐ์ จิรัสย์โสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ. ไซเอนซ์ เทคโนโลยี จำกัด โดยคุณภูดิศ เกตุไชบ กรรมการผู้จัดการ และศิริปุณย์ฟาร์ม โดยคุณพรภิรมย์ ศิริปุณย์ ผู้ประกอบการด้านการเกษตร กุ้ง/หมู เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการ สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนให้มีศักยภาพสูงในเชิงปฏิบัติการที่ทันต่อความต้องการกำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์