ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 51 แห่ง

                เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งที่ 3 เรื่องการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 51 แห่ง และการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การยกระดับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ” โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี