ประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566

                เลขานุการคณะทำงานการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต ถ่ายทอดนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมเดือน ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อขับเคลื่อน พัฒนา ปลุกจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อดำเนินการป้องกันการทุจริตตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การสุราฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
1. ให้ผู้บริหาร และพนักงานองค์การสุราทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ และจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่
2. ผู้บริหาร และพนักงานองค์การสุราทุกคน จะต้องไม่รับของของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะหรือหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเที่ยงธรรมโดยให้แจ้งผู้บริหารพนักงานองค์การสุราทุกคนในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากผู้บริหารหรือพนักงานท่านใดได้รับของขวัญและกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานผู้บังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มของสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด
3. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ในสื่อออนไลน์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ได้รับทราบ
4. รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นรอบ 6 เดือนแรก และเป็นรอบ 6 เดือนหลัก