ประชุมคณะทำงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 นางจุฑามาศ แสงเปล่งปลั่ง หัวหน้ากองนโยบายและแผน และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นตัวแทนการประชุมคณะทำงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีแผนกสารสนเทศและตัวแทนแผนกบริหารงานบุคคลและเลขานุการคณะทำงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เข้าร่วมประชุม
                   สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้การดำเนินการรักษาจริยธรรมตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม (พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562) องค์การสุรา จึงได้จัดประชุมการส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาแนวทางด้านพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงกระทำแก่ผู้บริหารและพนักงานองค์การสุรา เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงการทุจริต ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมาภิบาลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ขององค์การสุรา