องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มอบถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบายของรัฐบาลและตามแนวทางวิสัยทัศน์องค์การสุรา

                 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา เป็นประธานมอบถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบายของรัฐบาลและตามแนวทางวิสัยทัศน์องค์การสุรา คือ “ผู้นำอุตสาหกรรมเอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมุ่งสู่การสร้างคุณค่าให้กับสังคมเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้แก่ส่วนราชการสำนักงานเทศบาลบางคล้า โดยมีนายวริษฐ์ มณีคง รองปลัดเทศบาลบางคล้า นายธราพงษ์ จั่นแก้ว นางหทัยพันธน์ ควินตัน นายเฉลิมพล เกรียงไกรศักดิ์ นายฉัตรชัย กระสานติ์กุล และส่วนราชการสำนักงานเทศบาลปากน้ำ โดยมีนายนิวัฒน์ สอนเอี่ยม เลขานุการนายกเทศมนตรี ปากน้ำ นายพัฒนพงศ์ โกประเวศ นางสาวณัฏฐา เก้ากิจวิไล เข้าร่วมในพิธีฯ รับมอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนถังพลาสติกพร้อมฝาปิด จำนวน 1,500 ใบ เพื่อส่งต่อไปยังหมู่บ้านเพื่อรณรงค์ในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ร่วมถึงการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนร่วมกันตระหนักคัดแยกขยะให้เกิดขึ้นได้มากที่สุดในทุกหมู่บ้าน