พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 
                ผู้บริหารและผู้แทนองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 ณ ห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง ซึ่งมีคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย