กิจกรรม CG Day องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2565

                   นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิตและประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2565 หรือ CG Day 2022 โดยมีวัตถุประสงค์ของงานเพื่อให้ความสำคัญในการสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร สร้างตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และให้ความสำคัญต่อเรื่อง GRC (Governance, Risk Management, and Compliance) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินการเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยมีคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ผู้บริหารและพนักงาน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก