คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ (สุราสามทับ) ขององค์การสุราฯ

                    คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต นำโดยนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิตและประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ (สุราสามทับ) ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต และพบผู้บริหาร และพนักงานองค์การสุราฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา