อบรมหลักสูตร และฝึกปฏิบัติหลักสูตร "การรับเหตุฉุกเฉิน หม้อน้ำระเบิด"

                 อบรมและฝึกปฏิบัติหลักสูตร"การรับเหตุฉุกเฉิน หม้อน้ำระเบิด" เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารฝ่ายผลิต