กิจกรรม Food Safety Day องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2565

ในวันที่ 7 เมษายน 2565 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ดำเนินการจัดกิจกรรม Food Safety Day ประจำปี 2565 โดยมี ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เข้าร่วมชมการแข่งขันประกวดนิทรรศการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอาหาร เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้พนักงานเกิดการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารในเชิงบวก นำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร (FSSC 22000)