ผู้อำนวยการองค์การสุรา พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2565 ประกอบด้วย

                       นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต

                       นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต

                       นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รองประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา

                       นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รองประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา

                       ว่าที่ ร.ต. ประยุทธ เสตถาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและการจัดเก็บภาษี 1 กรมสรรพสามิต

                       นางอุษามาศ ร่วมใจ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง

                       นายจรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต