ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานรักษาความปลอดภัยจำนวน 1 งาน

ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานรักษาความปลอดภัยจำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

 

1. เอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

2. ประกาศจ้างเหมาประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

3. ขอบเขตงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

4. ราคากลาง