เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง เช่าบริการระบบ Cloud Service

                 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง เช่าบริการระบบ Cloud Service

 

เอกสารแนบ