ประกวดราคาซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า 50% จำนวน 75,000 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ประกวดราคาซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า 50% จำนวน 75,000 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ