ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

 

เอกสารแนบ