ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

 

เอกสารแนบ