ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานฝ่ายบริหาร จำนวน 1 งาน

                ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานฝ่ายบริหาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ (e-bidding)

 

ประกาศปรับปรุงซ่อมหลังคาฝ่ายบริหาร

 

เอกสารประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ่ายบริหาร

 

ขอบเขตของงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ่ายบริหาร