รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 25 เมษายน 2565)

                 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 25 เมษายน 2565) ตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) และแนวปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐในระบบ e-G P   โดยมีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านวิธี e-bidding วิธีคัดเลือก และวิธีเจาะจง ดังนี้ 

 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามวิธี ปีงบประมาณ 2565 (e-bidding)

 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามวิธี ปีงบประมาณ 2565 (วิธีคัดเลือก)

 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามวิธี ปีงบประมาณ 2565 (วิธีเฉพาะเจาะจง)