ประกาศ ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดมูลดินที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ จำนวนประมาณ 54,612 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีทอดตลาด

              ประกาศ ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดมูลดินที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ จำนวนประมาณ 54,612 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีทอดตลาด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ