ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานและประเมินความเช่ืื่อมั่นในคุณภาพ (Quality Assurance) งานตรวจสอบภายใน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

                  ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ (Quality Assurance) งานตรวจสอบภายใน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ