เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา Cooling tower ของกระบวนการผลิต

             ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา Cooling tower ของกระบวนการผลิต
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)