ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดมูลดิน จำนวน 54,612 ลูกบาศก์เมตร

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดมูลดิน จำนวน 54,612 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธียื่นซองประมูลเสนอราคา

เริ่มรับเอกสารวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่แผนกพัสดุ 038-541004 ต่อ 1044

 

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2