ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องปฏิบัติการทดสอบด้วนจุลชีววิทยา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องปฏิบัติการทดสอบด้วนจุลชีววิทยา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

 

เอกสารแนบ