ประกาศ ยกเลิกโครงการ จ้างโครงการจัดทำระบบสื่อสารภายในองค์การสุราฯ (Intranet) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ตามประกาศ องค์การสุรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบสื่อสารภายในองค์การสุราฯ (Intranet) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่  มกราคม 2564

            เนื่องจาก องค์การสุราฯ มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสื่อสารภายในองค์การสุราฯ (Intranet) โดยให้ยกเลิกดำเนินการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ