รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

                    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ