รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

                   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ