ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายอาคารสถานที่และตกแต่ง

                   ตามประกาศ องค์การสุรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายอาคารสถานที่และตกแต่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจาก องค์การสุราฯ มีนโยบายจะเปลี่ยนชื่อองค์กร และปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ