ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

                 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2564

 

เอกสารแนบ