ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต จำนวน 1 งาน

                 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ