ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำระบบสื่อสารภายในองค์การสุราฯ (Intranet)

                   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำระบบสื่อสารภายในองค์การสุราฯ (Intranet) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ