ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

          ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3 ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3 ตำแหน่งละ 1 อัตรา และตำแหน่งช่างเทคนิค (ประปา) ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566  ณ ห้องประชุม 2 อาคารฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปแล้ว นั้น

         บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ