ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร ระดับ 9

                ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา โดยได้ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2566 นั้น

                 องค์การสุราฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์การดำเนินงานขององค์การสุรา ฯ จึงขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา โดยเริ่มการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

 

เอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร