ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นสัญญาจ้างตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

                ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นสัญญาจ้างตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ด้านการเงิน (Chief Financial Officer - CFO) โดยได้ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2566 นั้น

                 องค์การสุราๆ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์การดำเนินงานขององค์กรสุราฯ จึงขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นสัญญาจ้างตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer - CFO) โดยเริ่มการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

 

เอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร