การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (พนักงานธุรการ, เจ้าหน้าที่พัสดุ)

                 ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้ว นั้น

                 บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 3 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ