ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 7 ตำแหน่ง

           ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุราในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3 ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3 ตำแหน่งละ 1 อัตรา และตำแหน่งช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง) ระดับ  3 ตำแหน่งช่างเทคนิค (ประปา) ระดับ 3 ตำแหน่งละ 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

           บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว องค์การสุราฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ