ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์, ผู้ตรวจสอบภายใน

                ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์, ผู้ตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ