ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3

                  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ