ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราฯ

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราฯ

          ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเขิงเทรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา

2. นักทรัพยากรบุคคล ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

 

เอกสารแนบ