ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ประกาศ รับสมัตรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา 

          ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเขิงเทรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1.เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา

2. นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

 

เอกสารแนบ