ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6

                ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ