ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ผลิต และช่างเทคนิค

                ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุราไปแล้ว นั้น

                บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ และการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 เจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3 ช่างเทคนิค (ไอน้ำ) ระดับ 3 และช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง) ระดับ 3 ตามบัญชีแนบท้ายนี้

 

เอกสารแนบ