ประกาศ เลื่อนการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งหัวหน้าแผนกจำหน่าย

                ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 และหัวหน้าแผนกจำหน่าย ระดับ 7 ตำแหน่งละ 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ประกาศรายชื่อเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) แล้ว นั้น

                 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ขอเลื่อนการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ